Studenti na Nrodn

sobota 17. listopadu 2018 ve 13.15
Hlavn stage, Nrodn tda, Praha 1
vystoupen v rmci oslav svobody Korzo Nrodn - Dky, e mem

Program

Jens Johansen, Erling Kullberg: vbr z rockovho oratoria Eversmiling Liberty

Spojen stedokolsk festivalov sbor
d Libor Sldek

klavr: Petr Oana
bic: Matj Kubek
baskytara: Jakub Gabriel Rajnoch
housle: Zuzana Skcelov
saxofon: Marie rsk
FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz