Koncert ke Dni studenstva STUDENTI SAMETU

ptek 16. listopadu 2018 v 19:00
Sl Bohuslava Martin, HAMU
Alovo nbe 12, Praha 1

Program

Antonn Tuapsk: vbr z cyklu esk vigilie
Zdenk Luk: Modlitba ghanskch kesan

Vysokokolsk umleck soubor Univerzity Karlovy
d Jakub Zicha

varhany: Jan Kalfus
bic: Jan Linhart

* * *

Antonn Dvok/arr. Leo Janek: vbr z cyklu est moravskch dvojzpv
(Dyby byla kosa nabren, pek, V dobrm sme se seli)
Bedich Smetna Braniboi v echch, 2. djstv (Rozlute se s domovem)
Leo Janek: Oten

esk akademick sbor Brno
d Michal Vajda

klavr/varhany: Petr Kola
harfa: Hana Hrachovinov
tenorov slo: Jaroslav Bezina
barytonov slo: Tom Chloupek

* * *

Antonn Dvok: Hospodine, pomiluj ny

Spojen festivalov sbor
d Michal Vajda
varhany: Petr Kola

FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz