Akademick sbory se po dvaceti letech znovu setkaj v Praze
1. z 2007, -ucps-

Velk setkn nejlepch studentskch pveckch sbor pipravuj na 16. a 17. listopad 2007 Unie eskch pveckch sbor a Vysok kola ekonomick v Praze. V tchto dnech se na tyech koncertech pedstav vysokokolsk pveck sbory ze vech st republiky. Ztitu nad hudebnm festivalem Festa academica pevzali ministryn kolstv Dana Kuchtov a ministr kultury Vclav Jehlika.


V ptek 16. listopadu se na pd Vysok koly ekonomick v Praze uskuten slavnostn zahajovac koncert festivalu, kter je tematicky zamen na eskou hudbu 19. a 20. stolet. Dla nedvno zemelho skladatele Zdeka Luke, ale i Bohuslava Martin nebo Leoe Janka pedstav pedn akademick sbory z Prahy, Plzn, Brna, Ostravy a eskch Budjovic. Sobotn poady jsou pak zameny na duchovn hudbu (matin v kostele sv. Ludmily) a lidovou hudbu a spirituly (koncert v sle praskho Hlaholu). Program festivalu dopln rockov oratorium Eversmiling Liberty, kter se spojenmi studentskmi sbory provede sbormistr Libor Sldek.

Festival navazuje na tradici velkch setkn akademickch sbor, kter se u ns ped adou let uskuteovala pravideln, ale po revoluci se organizovat pestala, k organizan editel festivalu, sbormistr a vkonn mstopedseda Unie eskch pveckch sbor, dr. Roman Michlek. Pjde o skutenou umleckou udlost, nebo vysokokolsk soubory pat mezi interpretan piku v oblasti eskho sborovho zpvu. Jsme rdi, e se nm podailo zajistit ast nejen smench sbor, ale i dvou enskch a dokonce jednoho muskho! Tch u ns toti velmi rychle ubv, a tak jsme hrd na tuto pleitost pedvst opravdu pestrou paletu eskho sborovho zpvu.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz