Tiskov konference - pozvnka
1. listopadu 2009, -ucps-

Dovolujeme si Vs pozvat na tiskovou konferenci podanou u pleitosti konn festivalu akademickch pveckch sbor esk republiky FESTA ACADEMICA 2009 Hudebn oslavy Mezinrodnho dne studenstva u pleitosti 20. vro sametov revoluce. Vrmci festivalu se uskuten nkolik koncert, vetn slavnostnho koncertu ve Dvokov sni Rudolfina pod ztitou Vclava Havla i open-air proveden rockovho oratoria na piazzett Nrodnho divadla.

Tiskov konference se kon dne 10. listopadu 2007 v 10.30 v budov Ministerstva kultury R na Maltzskm nmst 1, 118 11 Praha 1.

Tiskov konference se zastn poadatel festivalu (dr. Roman Michlek editel festivalu a pedseda Unie eskch pveckch sbor, Mgr. Petr Kadlec produkn koncertu Hudbou kvro sametu, podanho pod ztitou pana Vclava Havla, Martin Bouma produkn koncertu Eversmiling Liberty na piazzett Nrodnho divadla) a zstupci Gymnzia Jana Keplera, Studentsk komory Rady Vysokch kol, Studentsk unie Univerzity Karlovy. ast pislbil tak ministr kultury prof. Vclav Riedlbauch.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz