Ped rokem v Rudolfinu...
17. listopadu 2010, Vra pornov, -ucps-

Pesn ped rokem se v praskm Rudolfinu uskutenil zvren koncert festivalu Festa academica nazvan Hudbou k vro sametu.

Bez pochyby lo o vjimenou udlost, kter spojila stovky mladch hudebnk z cel republiky. Zaznlo tehdy mimojin i Prask Te Deum Petra Ebena a Te Deum Antonna Dvoka, pod taktovkou Libora Peka. Koncert se konal pod ztitou pana Vclava Havla. Podle ohlas od astnk i veejnosti byl jednou z nejhezch a nejdstojnjch akc, kter se v tento vron den v Praze uskutenily.

Jako vzpomnku na koncert uveejujeme nsledujc, na naem portle dosud nepublikovan, lnek a odkazy na zvukov zznamy st koncertu: A. Dvok: Te Deum a P. Eben: Prask Te deum.

Praha, 17. listopadu 2009

V Dvokov sni Rudolfina zaznl u pleitosti dvactho vro pdu komunismu koncert studentskho sboru, ve kterm se spojilo nkolik samostatnch sbor ze vech kout republiky. Sl Rudolfina zaplnily stovky student, slavnostnho veera se zastnil tak rektor UK Prof. Vclav Hampl. Na pdiu zaznlo krom hudby tak Studentsk prohlen Inventura demokracie 2009 z st modertora Pavla Ryjka. Veer s nzvem Hudbou k vro sametu spolupodala Studentsk unie UK s eskou filharmoni a Uni eskch pveckch sbor.

Studentsk prohlen Inventura demokracie 2009 upozoruje, jak je dleit reflexe komunistick minulosti a jak velkou roli hraje v na spolenosti vzdln. Polemizuje tak nad rol esk republiky ve svt, varuje ped neinnost a zdrazuje, jak kehk demokracie ve skutenosti je. "Vstup z ronho projektu Inventury demokracie je vce - podailo se nm zapojit do debat mnoho student," vysvtlil Jakub Bachtk, kter stl u zrodu celho projektu. "Podali jsme oteven fra, pozdji se vyprofilovala men skupina, kter vytvoila finln text prohlen. Ten byl stle vyven na internetu, kde jej mohl kad okomentovat a vyjdit sv pipomnky," doplnil Bachtk.

Soust veera, kter probhl pod ztitou Vclava Havla, bylo tak slavnostn pedn ceny Jana Opletala pro roky 2009-2011, kterou zskala Mgr. Kateina Voln.

Pln sl obdivoval prci dirigent Libora Peka, Marka Ivanovie a Michala Vajdy. Koncert zpvem doprovzel studentsk sbor spojen z Pveckho sboru Masarykovy Univerzity v Brn Ateneo, UP Olomouc, Akademickho pveckho sboru VB-TUO z Ostravy, Smen sbor Pedagogick fakulty UK v Praze a Vysokokolskho umleckho souboru Pardubice. Nejvt spch sklidila posledn skladba - Dokovo Te Deum se sopranistkou Lvi Obrunk Vnosovou a barytonem Romanem Janlem, kter byla zrove prvodcem veera oznaena za nejslavnostnj. Ve zakonil dlouh potlesk ve stoje a hromadn zpv studentsk hymny.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz