Festa Academica 2011 v Pardubicch a okol
27. listopadu 2011, Ji Bezdk

Pardubick festival akademickch sborovch tles se kon vdy jednou za dva roky a je souasn vkomponovn do irho kulturnho rmce Festa Academica. Termnov je clen k listopadovm oslavm vro udlost roku 1939 a 1989. Nad celou akc pevzali letos ztitu rektoi vznamnch eskch univerzit a dal vznamn osobnosti, a tak se stal velmi prestin platformou pro prezentaci pikovho akademickho sborovho umn.

Organizan vbor letos vybral pro jednotliv vystoupen akusticky velmi vhodn prostory kostel i koncertnch sl, z nich pak patrn nejvt nroky na detailn vypracovn interpretace kladla aula pardubick univerzity. Prostorem sn lze pak oznait odsvcen duchovn stnek v Chrudimi dnes Muzeum baroknch soch. Kad poslucha by ml jednou v tomto prosted zat velebn zpv chrick a jeho due by zaplesala Koncerty festivalu pak zavtaly jet do chrm Pn v Lznch Bohdane a Pardubicch, kde svoji nru sborovmu zpvu otevel pmo Bartolomj. Organizan se doshlo nvaznosti na men obady, a tud mnoho vcch spojilo nvtvu kostela i s vysokm estetickm hudebnm zitkem. Je velmi sympatickou tradic, e se organiztoi sna, aby vechny sbory zpvaly, pokud mono, na vech mstech konn festivalu. Na vystupujc tlesa jsou kladeny repertorov nroky pedevm v tom smyslu, aby citliv odliila program, kter se provede v kostele nebo v sle kulturnho domu. S velkou pochvalou konstatujme, e se to podailo vem. Navc se poslucha mohl setkat s dramaturgickmi objevy, kter jist dojdou dalch proveden. Pinesli je vlastn vichni, ale nejlpe je asi vysvtlil a prodal Tom dek, profesionln dirigent a sbormistr Vysokokolskho umleckho souboru Pardubice. Je vestrannou osobnost, kter v sob spojuje rysy umleck i vdeck. To se projevuje na jeho zasvcench vkladech ped kadou provedenou skladbou. Sbor je ve sv kategorii dnes ji pojmem, co potvrdil teba ve Voklnch variacch rortnch psn Jiho Strejce i vtipn burlesce Adam a Eva Jaroslava Kiky.

Dalm mimodn spnm astnkem festivalu byl slovensk sbor Apollo sloen ze student a pedagog bratislavskch vysokch kol. Posluchae zaujme, jak kad jeho len zpv za sebe jako pvec komornho sdruen, avak i s citem pro team. Skloubit oba interpretan postoje vyaduje zral pvce a vysoce erudovanou osobnost sbormistra. Takovou osvcenou osobnost je bezesporu umleck vedouc Apolla - Milan Kolena. Repertor sboru je zamen na slovenskou duchovn hudbu (sbor asto interpretuje skladby soudobho slovenskho skladatele Pavola Krky), zahrnuje vak tak gregorinsk chorl stejn jako vbr z hudby renesann a romantick. Mrz po zdech bhal vak i pi proveden Ak si mi krsna nebo pi pravch slovenskch lidovch psn (Zahualy chladn vetry). Radost by ml i bratislavsk skladatel Vazoslav Kubika, jeho Sanctus zaznlo ve stoprocentnm proveden v kostele v Lznch Bohdane.

esko-polsk sbor Canticum Novum z eskho Tna (sb. dr. Leszek Kalina) provedl nemal mnostv polskch soudobch skladeb. Jejich vysok kompozin rove nebyla dna jen pelivm vbrem vzdlanho sbormistra. Pe o vzdln mladch skladatelskch talent je v Polsku zamena velmi intenzivn do dovednosti napsat sborovou skladbu duchovnho zamen a pin to dlouhodob sv ovoce (vzor velkho Pendereckho a Lutoslavskho je jednodue znt!). Sbor na esko polskm pomez pipravil auditoriu vak nevedn umleck zitky, a u se jednalo o skladby duchovn i svtsk. Vrcholem jeho vystoupen se stala pesto pokad skladba Cantate Domino Johna Ruttera, anglickho skladatele 2. pol. 20. stol. Na proveden tto krajn nron skladby prokzali interpreti silnou intonan jistotu i pestrou plasticitu sborovho projevu.

Na festivalu Festa Academica vystoupil s nemalm spchem t Dv akademick sbor Zpadoesk univerzity v Plzni, jeho innost je sice tsn spjata s kodifikovanm vysokokolskm vzdlnm uitel, pesto vak se v tto petk konkurenci vbec neztratil. Na festivalu byl jedinm svho druhu a souasn ukzal, e je nositelem rozvinut sborov tradice v zpadoeskm regionu. Pipravil t flexibiln, posluchasky atraktivn repertor, ve kterm se zatpytily peliv kolen dv hlasy studentek Katedry hudebn kultury Fakulty pedagogick. Zklad jeho repertoru tvoily skladby J. S. Bacha (Suscepit Israel), G. F. Hndela (Lascia chio pianga z opery Rinaldo), K. B. Kopivy (Salve Regina), W. A. Mozarta (Agnus Dei z Korunovan me) a E. Crockera (Gloria Alleluja), na koncertech mimo chrmov zdi t zaznly lidov psn v pravch Jaromra Klobouka a Jana Mlka. Posluchasky nejvt ohlas vak zaznamenala sborov prava slavnho hitu z repertoru skupiny ABBA The Winner Takes It All, kter zaznla nap. v aule pardubick univerzity i v Holicch. Za dirigentskm pultem se vystdaly ob sbormistryn - Daniela Mandysov a Romana Feiferlkov, kter s plzeskm tlesem a dalmi uvedenmi sbory absolvovaly bhem 48 hodin 5 koncert ve tyech mstech (Pardubice, Lzn Bohdane, Holice a Chrudim).

Festival m ji zabhnutou a dobe fungujc organizan strukturu. I letos se j dailo efektivn zvldat as, a pitom vichni aktivn astnci mli dostatek prostoru na ppravu svch vkon. Leton Festa Academica je ji tedy minulost. Lze se jen tit, e do sv kroniky tmto poinem nenape posledn strnku.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz