Epilog
Roman Michlek

Kdy jsem ve stedu 16. listopadu spolen s adujcm pedsedou Unie eskch pveckch sbor doc. Michalem Spiritem v historickm sle praskho Hlaholu zahajoval tet ronk studentskho festivalu Festa academica, zmnil jsem se mimo jin o tom, e pprava letonho festivalu byla plavbou rozbouenmi vodami nkolikrt se zdlo, e se lo povliv nakln a zvaovali jsme, zda jet vbec stoj za to vylvat vodu.

V takov chvli se nm vak vdy dostalo podpory zven, podpory od sbormistr, zpvk i patron akce. Dky tomu jsme si v realizanm tmu vdy znovu uvdomili, e nae prce m smysl, e nejde jen o zajitn nkolika koncert, nocleh, stravy atd., ale o akci, kter m jin mnohem hlub vznam. Festa academica je pedevm setknm mladch lid, kter spojuje siln pouto zitky, kter jim pin sborov zpv. Pokud se najde i spolen cl, jsou mu pak ochotni poddit a obtovat mnoh. Jak jinak si vysvtlit, e ve svm volnu a na sv nklady sjedou ze vech kout republiky do Prahy, aby se zde stali anonymn soust velkho sborovho tlesa, nazkoueli a provedli skladby, kter pravdpodobn ve sv dal sborov praxi ji neuplatn.

Festa academica pat jim. Je to festival, jeho podobu do znan mry sami utvej a na jeho nplni i organizaci se vlastnmi silami podlej.

Jsem tedy upmn rd, e n festivalov korb nakonec astn doplul do pstavu a e jsem pt uplynulch listopadovch dn mohl strvit v dobr spolenosti, ve spolenosti hudby a mladch lid, se ktermi sdlm ve pro sborov zpv a mezi ktermi se ctm dobe.

Rd bych za to podkoval vem, kte se na pprav a realizaci festivalu podleli. Zejmna sbormistrm spolench skladeb (Jaroslav Brych, Milan Motl, Tom idek), spolupracovnkm z Unie eskch pveckch sbor, VUS Pardubice a podajcch kol, venm lenm festivalov rady a zvlt pedsedovi estn rady festivalu, profesoru Pavlu Klenerovi, bez jeho rady a podpory bychom se neobeli. Dk pat t Ministerstvu kultury esk republiky, Magistrtu hlavnho msta Prahy, Mstsk sti Praha 6, firmm i soukromm osobm, jejich finann pomoc realizaci festivalu umonila.

Tet ronk festivalu je za nmi, pevn vm, e tradice setkvn mladch hudebnk u pleitosti studentskho svtku si ji v naem sborovm ivot nala sv msto. Tm se tedy na shledanou pi dalch podobnch pleitostech i na dalm ronku festivalu studentskho umn Festa academica.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz