Celebration Jazz Mass, studentsk hudebn happening v praskch Dejvicch
Martin Bouma

17. listopadu pi pleitosti Mezinrodnho dne studentstva probhla v rmci festivalu Festa academica vjimen akce na dvstpadest zpvk z ad devti stedokolskch a vysokokolskch pveckch sbor provedlo v kostele Sv. Vojtcha v Praze Dejvicch jazzovou mi Karla Riky Celebration Jazz Mass.

Skladba sestv z deseti st mimo pti st menho ordinria (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) jsou soust jet ryze instrumentln dly Introitus a Contemplation, dle pak Celebration Blues, samostatn Hosanna a zvren modlitba Our Father, kter je jako jedin v anglitin. V dle se velice kontrastn a zrove efektn spojuj prvky modernho jazzu, populrn hudby a hudebn archaismy, kter jsou obzvlt vrazn ve voklnch partech (oproti de facto kompletn modern pojat sloce instrumentln) - velice asto se napklad objevuj typicky stedovk kvart-kvintov paraleln postupy.

Bohuel prv na kor stylovho kontrastu jednotlivch sloek psob skladba msty ponkud nekompaktn. Celkovmu vyznn rovn pli neprospvaj v podstat ti konce jako prvn bychom mohli oznait st Agnus Dei, kter by mla bt posledn dle standardnho pojet menho cyklu, jako druh konec dl Hosanna II, kter je dynamickm vrcholem skladby (pozn. pi proveden 17. 11. byl oproti partitue skuten zaazen na konec) a jako tet, skuten konec pidanou modlitbu Our Father. Nicmn tyto nedostatky naprosto vynahrazuje sla a npaditost jednotlivch tmat, stejn jako vborn prce s nimi a tak vbr velice zajmavho a pro jazz nepli tradinho obsazen orchestru (nap. zaazen ty trombn, flten, smycov sekce a naopak absence trubek).

Proveden dil sbormistr Milan Motl ze Stedn pedagogick koly a Vy odborn koly pedagogick Litomyl. Klavrnho partu se ujal sm autor dla Karel Rika. Slovho - velice exponovanho - soprnovho partu se zhostila Helena Tamelov, orchestrln part nastudoval pod vedenm Martina Profouse Big Band Chrudim.

I pes mld (a mnostv!) vech interpret bylo proveden jako celek pekvapiv kvalitn (i za pispn pmo excelentn prce zvuka). Sbor podal velice sympatick vkon; samozejm, nkter msta byla lehce, ekl bych, studentsky syrov, obzvlt pak v nkterch intonan nronch stech, ovem tyto lehk nedokonalosti zdaleka zastnila energie a pesvdivost podn vech zpvk. Orchestr nastudoval dlo pmo bravurn; zhostil se s lehkost a nevdanou i nkterch velice po vech strnkch tkch st. Bohuel jinak tm dokonal vkon msty lehce sniovaly nepesnosti v rytmick sekci (obzvlt pak v sti Agnus Dei) a obasn problmy s intonac v saxofonech. Skvlmu dojmu pispla i vborn hra klavristy Karla Riky, kter obzvlt v instrumentlnch stech, kde je klavru vnovno spoustu msta, pedvedl pmo dech berouc improvizace. Se stejnou profesionalitou se ujala svho partu i sopranistka Helena Tamelov, jejmu vkonu nelze nic vytknout.

Myslm, e toto proveden jazzov me Celebration Jazz Mass bylo dstojnou oslavou Mezinrodnho dne studentstva, kter mohla oslovit a potit kadho posluchae, bez rozdlu vku i hudebnho vkusu.

Akce se konala pod ztitou starostky M Praha 6, Ing. Marie Kousalkov .

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz