Poadatel festivalu


Unie eskch pveckch sbor peuje ji 40 let (zal. 1969) o neprofesionln sborov zpv na zem esk republiky, kter tak zastupuje v mezinrodnch organizacch. Smyslem jej existence je podpora a propagace sborovho zpvu, organizuje kulturn aktivity dt a mldee, pod a spolupod festivaly, soute, odborn kurzy, semine a kolen, iniciuje vznik novch skladeb a napomh jejich roziovn. Od roku 1990 vydv odborn magazn CANTUS, od roku 2003 provozuje rozshl informan internetov portl esk sbory.cz.Gymnzium Jana Keplera pat mezi stedn koly, na kterch studuj pedevm zjemci o dal vysokokolsk studium. Klade draz na osobnostn rozvoj k a na propojen vchovn a vzdlvac sloky. Dlouhodob podporuje mimojin i nejrznj kulturn aktivity student, m vlastn pveck sbor a komorn orchestr, organizuje festivaly a studentsk setkn.


FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz