FESTA ACADEMICA 2011, 16. - 20. listopadu 2011

inkujc


AKADEMICK SBORY:
Akademick pveck sbor VB-TU, Ostrava
Sbor ATENEO Univerzity Palackho v Olomouci
Canticum novum, esk Tn
Dv akademick sbor PedF, ZU, Plze
Musica oeconomica Pragensis, Praha
Pveck sbor FHS UK, Praha
Pveck sbor PedF UK, Praha
Vysokokolsk umleck soubor, Pardubice

STEDOKOLSK SBORY:
Besharmonie, Praha
Pveck sbor Gymnzia v Orlov
Pveck sbor Gymnzia Karla Polesnho, Znojmo
Pveck sbor Parola, Praha
Smen sbor Canzonetta, Teplice
Smen studentsk sbor Gybon, Hradec Krlov
Smen pveck sbor Jitro, Hradec Krlov
V. I. S., Chomutov
Vocalissimo, Praha

INSTRUMENTLN SOUBORY:
Letn orchestr mladch
Big band Chrudim

HOST FESTIVALU:
Apollo spevcky zbor, Bratislava

Spolen festivalov vystoupen vedli
Jaroslav Brych, Milan Motl a Tom idek.

Prask program


Zahajovac koncert Folklorn inspirace
steda 16. listopadu 2011 v 19:30
Velk sl praskho Hlaholu, Praha 1 - Nov Msto

HLAVN KONCERT: Celebration Jazz Mass
tvrtek 17. listopadu 2011 ve 14:00
Nrodn technick knihovna, Praha 6

Vystoupen Canticum Novum pi mi svat
tvrtek 17. listopadu 2011 v 16:30
kostel sv. Ludmily na Vinohradech, Praha 2

HLAVN KONCERT: Studenti sametu
tvrtek 17. listopadu 2011 v 19:30
Nrodn dm na Vinohradech, Majakovskho sl, Praha 2

Program v Pardubickm kraji


Pietn akt u Pamtnku boje student za svobodu
steda 16. listopadu 2011 v 18:30
arel Univerzity Pardubice

Zahajovac koncert
sobota 19. listopadu 2011 v 15:00
kostel sv. M. Magdalny, L. Bohdane

Slavnostn galakoncert
sobota 19. listopadu 2011 v 19:30
aula Arnota z Pardubic na Univerzit Pardubice

Hudebn matin
nedle 20. listopadu 2011 v 10:15
kostel sv. Bartolomje, Pardubice

Interaktivn odpoledne
nedle 20. listopadu 2011 v 12:30
Club Ponorka, Pardubice

Prvodn koncert
nedle 20. listopadu 2011 v 17:00
Kulturn Dm, Holice

Zvren koncert
nedle 20. listopadu 2011 v 19:00
Muzeum baroknch soch, Chrudim

FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz