FESTA ACADEMICA 2013, 14. - 17. listopadu 2013

inkujc


AKADEMICK SBORY:
Musica oeconomica Pragensis, Praha
Pveck sbor Masarykovy univerzity, Brno
Sbor ATENEO Univerzity Palackho, Olomouc
ensk pveck sbor Pedagogick fakulty UK, Praha
Akademick pveck sbor VB-TU, Ostrava
Chor Medici cantantes, Wroclaw
Spevcky zbor Apollo, Bratislava
Vysokokolsk umleck soubor, Pardubice

STEDOKOLSK SBORY:
KOS, Litomyl
Vocalissimo, Praha
Pveck sbor Evropsk, Praha
Puellae et Pueri, Nov Jin
Pveck sbor Gymnzia Dr. Karla Polesnho, Znojmo
Pveck sbor Gymnzia Olgy Havlov, Ostrava-Poruba

Spolen festivalov vystoupen vedli
Milan Motl a Tom idek.

Program


Zahajovac koncert festivalu
tvrtek 14. listopadu 2013 v 19:00
Modlitebna eskobratrsk crkve evangelick, Praha 2 - Vinohrady

Koncert komornch sbor
ptek 15. listopadu 2013 v 19:00
Velk sl praskho Hlaholu, Praha 1 - Nov Msto

Koncert stedokolskch soubor
ptek 15. listopadu 2013 20:00
Aula Zkladn koly T. G. Masaryka
Ortenovo nmst 34, Praha 7 - Holeovice

Hudebn dlna
sobota 16. listopadu 2013 18:00
Gymnzium Jana Keplera, Praha 6 - Hradany

HLAVN KONCERT: Studenti sametu
sobota 16. listopadu 2013 16:30
kostel sv. Markty, Praha 6 - Bevnov

Slavnostn bohosluba
nedle 17. listopadu 2013 9:00
Kostel sv. Cyrila a Metodje, Praha 8 Karln

Slavnostn bohosluba
nedle 17. listopadu 2013 9:00
Kostel sv. Ludmily, Praha 2 Vinohrady

FESTA ACADEMICA. fa@ucps.cz 2018 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz